International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices

Conference Committee

Sponsors and Organizers
Sponsors and Organizers
Sponsor - IEEE Beijing Section
Co-sponsors - Tianjin University, Shanghai Key Laboratory for High Temperature Superconductors, and Shanghai University
Organizers - Shanghai University, Shanghai Creative Superconductor Technologies Co. Ltd., and Tianjin University

Conference Chairs
Chuanbing Cai, Shanghai University/Shanghai Creative Superconductor Technologies Co. Ltd.
Jianxun Jin, Tianjin University

International Steering Committee
Yanfang Bi, Institute of Plasma Physics, CAS
Tim Coombs, Cambridge University
Shixue Dou, University of Wollongong
Yusheng He, Institute of Physics, CAS
Faz Rahman, University of New South Wales
Justin Schwartz, North Carolina State University
Xuechu Shen, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS and Shanghai University
Qiuliang Wang, Institute of Electrical Engineering, CAS
Dong Wei, Shanghai Electric Cable Research Institute
Wancheng Sheng, Shanghai University
Judy Wu, Kansas University
Jianguo Zhu, University of Technology, Sydney

Program Committee
Chair: Ying Xin, Tianjin University

Members:
Boxue Du, Tianjin University
Jia Du, CSIRO
Rene Fuger, Guina Energy Technologies Pty. Ltd.
Colin Grantham, University of New South Wales
Youguang Guo, University of Technology, Sydney
Bernhard Holzapfel, Karlsruhe Institute of Technology
Hongjie Jia, Tianjin University
Hunju Lee, SUNAM
Bin Li, Tianjin University
Quan Li, University of Edinburgh
Xavier Obradors, ICMAB
Ronghai Qu, Huazhong University of Science and Technology
Timing Qu, Tsinghua University
Sergey Samoilenkov, Super Ox
Yuejin Tang, Huazhong University of Science and Technology
Michael Tomsic, Hyper Tech Research
Guoxiu Wang, University of Technology, Sydney
Shuhong Wang, Xi’an Jiaotong University
Xiaolin Wang, University of Wollongong
Yinshun Wang, North China Electric Power University
Zanming Wang, Alltech Medical Systems
Dong Wei, Shanghai Electric Cable Research Institute
Xiaomin Xie, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology
Yiyuan Xie, Suzhou Advanced Materials Research Institute
Jinchang Zhang, Shanghai University
Yifei Zhang, Superpower

Local Organizing Committee
Huashi Xue, Guohui Hu, Changqing Gong, Jidong Sun, Hui Yuan, Yibing Zhang, Xinluo Zhao, Quanzhong Chu, Qi Lu, Xiaoyan Jin, Meng(Marvin) Yu, Yanqun Guo, Chuanyi Bai and Hong Zhang (Shanghai Creative Superconductor Technologies; The College of Science of Shanghai University)

Publication Board
Chairs: Jianxun Jin, Mengqi Zhou

Editors:
Chuanbing Cai, Tim Coombs, Boxue Du, Jia Du, Colin Grantham, Youguang Guo, Quan Li, Ronghai Qu, Yiyuan Xie, Ying Xin

(All names listed in each committee alphabetically)